BOROMIR MOARA CIBIN SIBIU  

 

 

Ghid pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul  S.C MOARA CIBIN S.A.

SC MOARA CIBIN SA, prelucreaza date cu caracter personal cu buna credinta, in temeiul legislatiei nationale in materie si a Regulamentului UE nr.679/2016,  in scopul indeplinirii  atributiilor legale, prevazute de normele in vigoare si in scopul indeplinirii obiectului de activitate.

Potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal  nr. 679/2016 (RGPD)  drepturile ce revin persoanei vizate sunt :

 • dreptul la informare (art.13, art.14)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.15);
 • dreptul la rectificare ( art. 16, art.19);
 • dreptul  la stergere ( art. 17, art.19);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18, art.19);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • dreptul la  opozitie ( art.21)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.22);

Informarea persoanei vizate 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul si datele de contact

b) datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor;

c) scopul in care se face prelucrarea datelor, temeiul juridic, interesul legitim urmarit;

d) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, rectificare, stergere, opozitie, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimtamantului, de a depune o cerere si conditiile in care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata/neautomata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de acces, rectificare, stergere, opozitie, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimtamantului, de a depune o cerere si conditiile in care pot fi exercitate.
 • informatii asupra posibilitatii de a inainta plangere catre A.N.S.P.D.C.P., precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen legal de la data primirii cererii.

Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustifixcate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinand seama de scopurile prelucrarii, persoana vizata poate obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusive prin declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere (“dreptul de a fi uitat”)

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul existentei unuia din urmatoarele motive:

a)    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)    persoana vizată îşi retrage consimţământul ;

c)    persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea ;

d)    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e)    datele cu caracter personal trebuie şterse conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern ;

f)     datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale .

 In situatia in care datele au fost facute publice si exista obligatia de stergere, se vor lua masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa pe ceilalti operatori care prelucreaza date cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror link-uri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

 Stergerea datelor nu se realizeaza in masura in care prelucrarea este necesara pentru :

a)    exercitarea dreptului la libera exprimare si informare,

b)    pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public.

c)    motive de interes public in domeniul sanatatii, in scopuri de arhivare in interes public, in masura in care stergerea este susceptibila sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii,

d)      societatea trebuie sa pastreze datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 Pentru exercitarea dreptului la stergere, persoana vizata va formula o cerere in acest sens, care nu trebuie sa aiba o anumita forma si nici nu trebuie motivata.

Cererea va fi solutionata in cel mult 30 zile de la data primirii solicitarii. In situatia in care nu poate fi solutionata in 30 zile, solicitantul va fi anuntat ca acest termen va prelungit si va fi informat cu privire la motivele care stau la baza acestei prelungiri. Termenul de 30 zile se poate prelungi pana la cel mult doua luni. Persoana vizata are dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in situatia in care considera ca prelungirea nu se justifica.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizata poate obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:

a) se contesta exactitatea datelor; pentru o perioada care ii permite societatii sa verifice exactitatea lor;

b) prelucrarea este ilegala , iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal solicitand in scris restrictionarea utilizarii lor;

c) societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

d) persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

 

 Persoana vizata are dreptul sa transmita datele sale cu caracter personal altui operator de date. In acest sens, la cerere, societatea va furniza persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal, in format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat.

 Dreptul de portabilitate se aplica numai in cazul in care:

a) datele sunt procesate prin mijloace automate;

b) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrare;

c) prelucrarea este necesara pentru a indeplini conditiile stipulate printr-un contract.

Cererea se solutioneaza in termen de 30 zile de la data solicitarii. Daca cererea are un caracter complex, durata de solutionare se poate prelungi pana la cel mult doua luni.

Daca nu se poate oferi un raspuns la cerere, persoana vizata va fi informata ca se poate plange Autoritatii de Supraveghere.

Dreptul de opozitie 

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; - (crearea de profiluri)
 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei 

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, in eventualitatea in care acestea sunt incalcate.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal d-na Merila Codruta sau pe adresa de e-mail: office.sibiu@boromir.ro. Informatiile solicitate, vor fi communicate in termen legal.

Exercitarea dreptului de acces este gratuita pentru o singura solicitare in cursul unui an.

Documente in format .pdf:

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces;

Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie;

Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie.